Jay-Z – Tom Ford

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J_zzemkhpFc[/youtube]